โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thamma
 
 
 

 
 
Untitled Document
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
  ผู้บริหาร
  ข้าราชการครู
  พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ครูผู้ฝึกสอนกีฬา
  ครูผู้สอนวิชาสามัญ
  เจ้าหน้าที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าลงทะเบียน  
กระดานสนทนา
 
 
หมวดหมู่ข่าว
 
ข่าวสำหรับอาจารย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
งานประกันคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางกีฬา/วิชาการ
โครงการประจำปี/ผลการดำเนินงาน
แผนการจัดการเรียนรู้
กพร.
งานวิจัย
วิทยาศาสตร์การกีฬา
แผนการฝึกซ้อมกีฬา
ข่าวสำหรับหน้าภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน
นครสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 13
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
"บึงฉวากเกมส์" 2554
คลิปยูทูป
นครลำปางเกมส์
บทเรียนสำเร็จรูป
พะยูนเกมส์
 
 
ดาวน์โหลดเพลง
  12 นักษัตรเกมส์-เพลงเต็ม
12 นักษัตรเกมส์-ดนตรี
 
 
ดาวน์โหลด
 
พรบ.สถาบันการพลศึกษา
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่
คู่มือเว็บเมล์
คู่มือ E-education
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2558
ผลการดำเนินงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
คู่มืองานประกันคุณภาพโรงเรียนกีฬา
KPI IPE Sport School
 
 
สถิติ
 
ชุมชนออนไลน์ของคนเมืองนคร ที่กิน ที่เที่ยว เพลงออนไลน์  วิทยุออนไลน์ ข่าว อัพเดททุกวัน หาเพื่อน ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จตุคามรามเทพ
Design by นายอักษร
Admin Only
ออนไลน์ : 1 คน
เยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 50
 

 
 
:: กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2556

สถาบันการพลศึกษา มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการสอบคัดเลือก ตามระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 โดยไม่เสียค่าสมัคร
สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับชั้น ม.1 , ม.4 รายละเอียดดังนี้

ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร
1. กรีฑา ชาย - หญิง
2. ยกน้ำหนัก ชาย - หญิง
3. มวยไทย-มวยสากล ชาย - หญิง
4. มวยปล้ำ ชาย - หญิง
5. คาราเต้โด ชาย – หญิง
6. ฟุตบอลหญิง
7. เซปักตะกร้อชาย
8. ฟันดาบ ชาย-หญิง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษทางการกีฬาที่โรงเรียนเปิดรับสมัคร
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการกีฬา
3. มีสัญชาติไทย
4. เพศ ชาย-หญิง และสามารถอยู่ประจำได้
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากโรงเรียนเดิม
6. ผู้สมัครเรียนในระดับใดจะต้องมีพื้นฐานความรู้และคุณสมบัติตามกฎและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
7. ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นที่เรียนของปีการศึกษา 2556 (ห้ามลดชั้น)
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1. ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาและบุคลิกภาพตามชนิดกีฬาที่สมัครสอบ
2. ผ่านเกณฑ์การทดสอบข้อเขียนตามระดับชั้น
3. ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพร่างกาย
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 –3 จากการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไปหรือรายการอื่นๆ ที่เทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
วัน เวลา และสถานที่สมัคร
1. สมัครได้ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. สมัครที่หน่วยรับสมัครผ่าน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยสมัครได้ที่
2.1 โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษาทุกแห่ง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.2 สถาบันการพลศึกษาทุกวิทยาเขตทั่วประเทศ 17 แห่ง สมัครในวัน และเวลาราชการ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย เพชรบูรณ์ มหาสารคาม อุดรธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ชลบุรี กรุงเทพ สุพรรณบุรี อ่างทอง สมุทรสาคร ยะลา กระบี่ ตรัง และชุมพร
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบันการพลศึกษากำหนด (ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็ปไซต์สามารถถ่ายสำเนาได้
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (รูปถ่ายต้องเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 หรือ หลักฐานการศึกษาขั้นสูงสุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง (ยกเว้นการสมัครทางไปรษณีย์ไม่ต้องแนบตัวจริง)
5. สำเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา สำเนาภาพถ่ายโล่/เหรียญรางวัล หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี)
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ – สกุลในเอกสารการสมัคร ไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นสำเนาตามข้อ 3 – 6 จำนวนอย่างละ 1 ชุด ผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อโรงเรียนในวันมอบตัว
วิธีการสมัคร
1. ติดต่อสมัครได้ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือ ทาง E-mail ntss@ipe.ac.th , ntss.ipe@gmail.com
2. สมัครได้ที่หน่วยรับสมัครผ่าน โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษาทั่วประเทศ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต 17 แห่ง และฝ่ายโรงเรียนกีฬา สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
3.ชนิดกีฬาที่สมัคร ใบสมัคร 1 ชุด ใช้สมัครได้เพียง 1 ชนิดกีฬาเท่านั้น และเมื่อยื่นใบสมัครไว้แล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนชนิดกีฬาที่สมัครใหม่โดยใช้ใบสมัครที่ยื่นไว้แล้ว ในภายหลังมิได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็ปไซด์ www.ntss.ac.th
กำหนดการสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าทำการทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาและบุคลิกภาพตามชนิดกีฬาที่สมัครสอบ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 และผู้สมัครจะต้องรายงานตัวสอบในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 07.00 น. – 08.30 น. ทุกคน ณ โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าแสดงเจตนาสละสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็ปไซด์ www.ntss.ac.th
การตรวจสุขภาพและสอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพและมีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเรียน
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 075-302031 โทรสาร 075-302041
เขียนโดย : งานสารสนเทศ 05-02-2556 เวลา 15:04:40 น.
ไม่มีภาพประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะกีฬาเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕8
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทักษะกีฬาเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะกีฬาเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
 
 
Untitled Document
ศูนย์สารสนเทศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
144 หมู่ที่ 8 ถนนทุ่งสง - สุราษฏร์ฯ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
Tel 075-302031 Fax 075-302034 E-mail ntss.ipe@gmail.com
 
 
Untitled Document